කැඩපත

අනුන් ගැන නොව ,තමන් හඳුනා ගැනීමට.

කැඩපත

අනුන් ගැන නොව ,තමන් හඳුනා ගැනීමට.

Sunday, 26 April 2020

මිරිඟුව


විසල් තුරු හිස
ඉහළ අතු අග
ඉතා ඉහළින්
සුපිපි මල් ඇත

නෙක සුගන්ඳෙන
නිමල පැහැයෙන
සිනිඳු සුකුමල
වේ අලංකෘත

දහක් මල් ඇත අවට සුපිපුන
නොවේ කිසිවක් මෙලෙස ලස්සන
පහල පිපි මල් යාය අතහැර
බඹර කැල රොද බඳිති මෙයටම

කොතෙක් ආශා හිතේ පිරුනත්
අනෙක් මල් හැර මෙයම පැතුවත්
නෙළාගන්නට නොහැක එතරම්
පහසු වන්නේ ඉහළ පිපි මල්